Back to catalog home

Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula Sachets (T156G)

TCM Zone

$NaN

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula Sachets (T156G) product image
SKU: TCM-T156G
T156G | Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula, Du Huo Ji Sheng Tang
Ingredients:
Pubescent Angelica Root (Du huo) 2.90g
Gentiana Macrophylla Root (Qin jiao)1.94g
Asari Herba (Xi xin) 1.94g
Angelica sinensis (Dang gui) 1.94g
Ledebouriella Root (Fang feng) 1.94g
Mulberry Mistletoe Stem (Sang ji sheng) 1.94g
Peony Root (Shao yao) 1.94g
Radix Ligustici (Chuan xiong) 1.94g
Rehmannia Root (Shu di huang) 1.94g
Archyanthis bidentatae Radix (Niu xi) 1.94g
Eucommiae Cortex (Du zhong) 1.94g
Hoelen (Fu ling) 1.94g
Ginseng (Ren shen) 1.94g
Licorice (Gan cao) 1.94g
Cinnamon Bark (Gui zhi) 1.94g

Similar products