Back to catalog home
USACA

Bupleurum + Dragon Bone, Oyster Shell Sachets (T12G)

TCM Zone

$NaN

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Bupleurum + Dragon Bone, Oyster Shell Sachets (T12G) product image
SKU: TCM-T12
T12G | Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula, Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Ingredients:
Jujube (Da zao) 2.26g
Ginger (Sheng jiang) 2.26g
Ginseng (Ren shen) 2.26g
Scutellaria Root (Huang qin) 2.26g
Bupleurum Root (Chai hu) 5.66g
Pinellia Tuber (Ban xia) 3.40g
Hoelen (Fu ling) 2.26g
Cinnamon Bark (Gui zhi) 2.26g
Dragon Bone (Long gu) 2.26g
Oyster Shell (Mu li) 2.26g
Rhubarb (Da huang) 2.83 g

Similar products
Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Xiao Chai Hu Tang product image

Xiao Chai Hu Tang

Blue Poppy

120 capsules

$37.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in

Bupleurum and Cinnamon Formula (T10) product image

Bupleurum and Cinnamon Formula (T10)

TCM Zone

100 capsules

$30.99

(MSRP)

Create account for pricing

Already have an account? Sign in